Najczęściej zadawane pytania – Synexus

Skąd się biorą leki?

Pomimo wielkiego postępu medycyny w ostatnich latach, wciąż istnieje wiele chorób, w stosunku do których jesteśmy bezradni. Dlatego szukamy nowych możliwości leczenia i nowych leków pozwalających na skuteczna walkę z chorobą. Zwykle nie zastanawiamy się nad tym skąd się biorą leki, a każdy lek, zanim trafi do pacjenta, przebywa długą drogę badań, aby ostatecznie ocenić jego przydatność w leczeniu danego schorzenia. BADANIA KLINICZNE mają na celu potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności leku lub rozszerzenie wskazań do jego stosowania.

Czym jest dokument świadomej zgody?

Jest to ŚWIADOMA i DOBROWOLNA zgoda pacjenta na udział w badaniu klinicznym potwierdzona podpisaniem formularza świadomej zgody. Przed podpisaniem formularza lekarz szczegółowo omawia z pacjentem warunki udziału w badaniu, odpowiada na wszystkie pytania, wyjaśnia niejasności, omawia z pacjentem ideę i cel badania klinicznego. Przed przystąpieniem do badania pacjent ma prawo otrzymać wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi programu badawczego oraz z formularzem świadomej zgody.

Czy moje dane osobowe są poufne?

Twoje dane osobowe przez cały czas prowadzenia badania jak również po jego zakończeniu są poufne. Masz prawo do sprawdzenia poprawności swoich danych i skorygowania ewentualnych błędów. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności aby uzyskać więcej informacji.

Czy udział w programie badań klinicznych jest bezpłatny?

Udział pacjenta w badaniu klinicznym jest bezpłatny. Koszty ponosi sponsor badania. Pacjent biorący udział w badaniu klinicznym NIE PONOSI żadnych opłat z tym związanych. Koszty poniesione w związku z uczestnictwem w badaniu np. koszt dojazdu na wizyty w ośrodku, są pacjentowi zwracane.

Czy można się wycofać z badania?

Pacjent ma prawo do rezygnacji i może wycofać zgodę na udział w każdym momencie, bez konieczności podawania przyczyny – nie ponosi w związku z tym żadnych konsekwencji. Po wycofaniu zgody na udział w badaniu, powinien zgłosić się na wizytę kontrolną, mającą na celu ocenę jego stanu zdrowia po zakończeniu stosowania badanego leku.

Czy z udziałem w badaniu klinicznym wiążą się jakieś zagrożenia?

Każdy lek, zarówno ten dostępny w aptece jak i ten otrzymywany w ramach badania klinicznego może mieć działania niepożądane. Ze względu na stosunkowo krótsze doświadczenie w stosowaniu leku w badaniach klinicznych w porównaniu do leków już dostępnych na rynku pacjenci biorący udział w badaniach klinicznych są objęci szczególnie dokładną obserwacją lekarską. Badanie może być rozpoczęte i kontynuowane tylko w przypadku gdy przewidywane korzyści dla pacjenta przewyższają potencjalne ryzyko. Zarówno w czasie badania, jak i po jego zakończeniu, pacjent ma prawo do zgłaszania lekarzowi prowadzącemu wszelkich zauważonych zmian samopoczucia.