RODO

Nowe informacje na temat Państwa praw dotyczących ochrony danych

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. prawo o ochronie danych zostanie uaktualnione poprzez wprowadzenie nowego „Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych” (RODO) na terenie Unii Europejskiej (w tym Polski). Zastąpi ono Dyrektywę o ochronie danych z 1995 r. oraz ustawy o ochronie danych wszystkich Państw Członkowskich Unii Europejskiej (UE). Prawo o ochronie danych wymaga od organizacji/firm bezpiecznego zarządzania informacjami osobowymi oraz udzielania praw osobom fizycznym w odniesieniu do ich własnych danych. Wprowadzenie nowego rozporządzenia odzwierciedla potrzebę aktualizacji systemu prawnego dotyczącego ochrony danych, aby przystosować go do warunków współczesnego społeczeństwa informacyjnego oraz potrzebę ujednolicenia zasad we wszystkich państwach UE.

Jedna z wielu zmian w prawie dotyczy informacji, jakie organizacje/firmy muszą dostarczyć osobom fizycznym w przypadku gromadzenia ich danych osobowych. Dostarczenie tych informacji oznacza, że jakakolwiek zgoda udzielona na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych ma charakter świadomy. Lista kwestii wymagających wyjaśnienia osobom fizycznym w informacjach dotyczących ochrony danych oraz formularzach zgody znacząco rozszerzyła się zgodnie z RODO w porównaniu z obecną sytuacją.

Synexus od ponad 25 lat bada skuteczność nowych leków i terapii. Synexus przeprowadza badania kliniczne z zakresu wielu chorób, ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu sercowo-naczyniowego, metabolicznego (cukrzyca i otyłość), mięśniowo-szkieletowego, oddechowego oraz ośrodkowego układu nerwowego, a także bezpłatne badania profilaktyczne dla szerokiej grupy pacjentów w Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu oraz Warszawie.

W przeszłości wyrazili Państwo zainteresowanie udziałem w badaniach profilaktycznych w Przychodni Synexus. Otrzymali Państwo ankietę, w której wyjaśniono sposób gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Państwa danych, jak również Państwa aktualne prawa dotyczące danych. Poniższy załącznik zawiera aktualne informacje według nowych przepisów RODO. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nim. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy zgłosić się do Centrum Medycznego Synexus w Państwa mieście.

Z poważaniem,
Zespół Synexus

Informacja dotycząca zachowania poufności danych pacjenta

W przeszłości wyrazili Państwo zainteresowanie udziałem w badaniach w Przychodni Synexus. W celu umożliwienia udziału w kolejnych badaniach chcielibyśmy przechowywać Państwa dane osobowe w naszej bazie danych. Obejmują one takie dane jak: nazwisko, kontakt, podstawowe informacje dotyczące stanu zdrowia. Państwa dane mogą być wykorzystane w celu zapewnienia kontaktu przez Synexus oraz powiązane spółki Synexus PPD i Acurian.

Zgodnie z wymogami RODO mają Państwo prawo do:

  • dostępu do wszystkich zgromadzonych Państwa danych oraz, jeśli istnieje taka potrzeba, ich poprawy,
  • wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania Państwa danych,
  • domagania się usunięcia Państwa danych,
  • ograniczenia aspektów przetwarzania Państwa danych,
  • żądania przesłania Państwa danych (w formacie elektronicznym) do Państwa lub innej strony,
  • wycofania swojej zgody na przetwarzanie Państwa danych.

Każdego z powyższych praw można dochodzić za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Synexus, który jest odpowiedzialny za ochronę danych mailowo: compliancecontact@synexus.com lub listownie (Data Protection Officer, Privacy Department, Granta Park Cambridge, CB21 6GQ, Wielka Brytania).

Mają Państwo również prawo do skargi odnośnie postępowania z Państwa danymi, którą można wnieść za pośrednictwem organu nadzoru odpowiedzialnego za wprowadzenie w życie prawa o ochronie danych. Lista organów nadzoru jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Państwa dane będą przechowywane w naszych bazach danych przez 20 lat. Jednakże w każdej chwili mogą Państwo poprosić Synexus, aby zaprzestał kontaktowania się Państwem. W tym celu należy skontaktować się z IOD w Synexus.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, uwagi lub skargi dotyczące sposobu postępowania z Państwa danymi lub chcieliby Państwo uzyskać kopię standardowych klauzul o ochronie danych, prosimy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych mailowo compliancecontact@synexus.com.